Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Åtgärdsprogram för bevarande av flikstånds (Senecio erucifolius)

Author:
  • Stefan Andersson
Publishing year: 2006
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Rapport (Statens Naturvårdsverk)
Volume: 5545
Document type: Report
Publisher: Naturvårdsverket
Additional info: The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Plant Ecology and Systematics (Closed 2011) (011004000)

Abstract english

Flikstånds (Senecio erucifolius) är mycket sällsynt och rödlistad som Akut

hotad i Sverige (Gärdenfors 2005). Den förekommer i gräsbevuxna fältkantzoner,

vägkanter och sluttningar på jordbruksmark i Skåne. Även om många

lokaler rapporterats i Skåne så är endast två lokala populationer kända idag,

varav en minskar i storlek. De största hoten utgörs av habitatförstörelse

(genom intensifierat jordbruk och vägbygge), konkurrens från andra växter

(gräs, buskar), och liten fröproduktion sannolikt orsakad av långa avstånd

mellan individerna i de fåtaliga och minskande populationerna.

De viktigaste målen för åtgärdsprogrammet 2005-2010 är att (1) häva

beståndsminskningen och öka storleken på den mest hotade populationen

genom en kombination av habitatrestaurering och plantering av groddplantor,

och (2) etablera nya lokala populationer i lämpliga områden runt den

idag starkare populationen. All förstärkning och plantering av befintliga

respektive nya populationer sker med lokalt framtaget material.

Keywords

  • Ecology

Other

Published
5545
  • ISSN: 0282-7298
Stefan Andersson
E-mail: stefan [dot] andersson [at] biol [dot] lu [dot] se

Professor

Biodiversity

+46 46 222 44 08

E-A322

50

Research group

Plant Biology

Projects

 

Doctoral students and Postdocs

PhD students, main supervisor

Gróa Valgerdur Ingimudardóttir

Downloads & links

CV (pdf; 19 kb)

Greenhouse