Portrait of Nikolay Oskolkov. Photo.

Nikolay Oskolkov

Research engineer

Portrait of Nikolay Oskolkov. Photo.