Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet

Author:
 • Juliana Dänhardt
 • Katarina Hedlund
 • Klaus Birkhofer
 • Helene Bracht Jörgensen
 • Mark Brady
 • Christer Brönmark
 • Sandra Lindström
 • Lovisa Nilsson
 • Ola Olsson
 • Maj Rundlöf
 • Martin Stjernman
 • Henrik Smith
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: CEC Syntes
Volume: CEC Syntes Nr 01
Document type: Report
Publisher: Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Abstract english

Jordbrukslandskapet tillhandahåller ekosystemtjänster som utgör förutsättningen för en uthållig jordbruksproduktion och är till nytta för samhället i stort. Bakom dessa finns ekologiska processer som beror av samspel mellan en mångfald av organismer. Skånes jordbruk har genomgått betydande förändringar som förändrat landskapet och livsmiljön för många av dessa. För att bevara och förvalta ekosystemtjänsterna krävs en förståelse för sambanden mellan jordbruk, landskap och ekosystemprocesser.Rapporten beskriver ekologiska processer som ligger till grund för några viktiga ekosystemtjänster i Skånes jordbrukslandskap och visar betydelsen av biologisk mångfald för deras funktion. Där så är möjligt beskrivs hur de kan värderas. Slutligen redovisas praktiska åtgärder som gynnar dem.Rapporten visar att ekosystemtjänster inte enkelt går att ersätta med teknologiska lösningar, utan att förvaltning av dessa tjänster lönar sig. Detta kräver ökad ekologisk kunskap och anpassade styrmedel vilket kräver ökat samråd och regelbunden återkoppling mellan lantbrukare, myndigheter och forskare. Förhoppningen är att rapporten, framtagen av Lunds universitet och Region Skåne, inspirerar till detta!

Keywords

 • Environmental Sciences
 • Ecology
 • Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
 • styrmedel
 • biologisk mångfald
 • jordbrukslandskap
 • ekosystemtjänster
 • jordbruk

Other

Published
CEC Syntes Nr 01
 • ISBN: 978-91-981577-0-3